Effects of Long-Term Alendronate Treatment on a Large Sample of Pediatric Patients with Osteogenesis Imperfecta

Fang Lv, Yi Liu, Xiaojie Xu, Jianyi Wang, Doudou Ma, Yan Jiang, Ou Wang, Weibo Xia, Xiaoping Xing, Wei Yu and Mei Li 

Endocrine Practice 

Dec 2016, Vol. 22, No. 12 (December 2016) pp. 1369-1376